REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach organizowanych
  i/lub współorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, jak również wszystkich odbywających się na terenie instytucji a posiadających zewnętrznych organizatorów.
 2. Przez wydarzenie rozumie się m.in.: koncerty, festiwale, kiermasze, wernisaże, zwiedzanie wystaw, przedstawienia, warsztaty, przyjęcia okolicznościowe, szkolenia, prelekcje, uroczystości publiczne, oraz wszystkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, jak również odbywające się na terenie instytucji a posiadające zewnętrznych organizatorów.
 3. Uczestnikiem wydarzenia – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu.
 4. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia w trakcie wydarzenia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych instruktorzy
  lub inni opiekunowie grupy.

§ 2 Zasady udziału w wydarzeniu

 1. Szczegółowe informacje o wydarzeniach umieszczane są na stronie internetowej www.fabryczka.com.pl, w mediach społecznościowych Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz w gablotach znajdujących się na terenie instytucji. Informacje można uzyskać również
  pod nr tel.: 22 787 41 13, 501 981 346 oraz pod adresem poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w harmonogramie wydarzenia oraz do zmian terminów wydarzeń.
 3. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzeń.
 4. Informacja dotycząca odwołania wydarzenia oraz o ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na stronie internetowej i portalach społecznościowych instytucji.
 5. W zależności od rodzaju wydarzenia, Powiatowe Centrum Fabryczka może przewidzieć również bardziej rozpowszechnione kanały komunikacji, np. media lokalne.

§ 3 Opłaty

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka organizuje wydarzenia na które wstęp jest wolny/bezpłatny
oraz wydarzenia biletowane/płatne.

§ 4 Utrwalanie wizerunku uczestników wydarzeń

 1. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu wydarzenia
  w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno – reklamowych.
 2. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne i bez ograniczenia czasowego utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności przez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka,
  w publikacjach Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka, a także w publikacjach i serwisach osób trzeci§ch (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, a ich wykorzystywanie w innym kontekście jest niedozwolone.
 3. Administrator Danych Osobowych w związku z utrwalaniem obrazu (tzw. dane niezidentyfikowane) nie posiada wiedzy czyje dane będą przetwarzane (niemożność identyfikacji), jak również nie podejmuje działań w celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w wydarzeniu.
 4. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka zapewnia, że wizerunek Uczestników wydarzeń nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości,
  że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo
  do wynagrodzenia.

§ 5 Monitoring wizyjny

 1. Na terenie Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka funkcjonuje monitoring wizyjny rejestrujący obraz poprzez wykorzystanie kamer. Monitoring wizyjny nie rejestruje dźwięku.
 2. Nagrania monitoringu wizyjnego są przechowywane przez trzy dni od dnia nagrania.
  W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód
  w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód
  w postępowaniu, będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  Po upływie powyższych okresów, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, nagrania obrazów uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego ulegają skasowaniu.
 3. W przypadkach zarejestrowania czynów zabronionych nagrania monitoringu mogą być przekazywane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
 4. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, ul. Orwida 20, 05-200 Wołomin, zwane dalej Administratorem.
 5. Dokładny cel i zakres i podstawę prawna przetwarzania danych osobowych można znaleźć
  w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka.

§ 6 Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

– materiałów wybuchowych,

– wyrobów pirotechnicznych,

– materiałów pożarowo niebezpiecznych,

– napojów alkoholowych,

– środków odurzających lub substancji psychotropowych,

– wprowadzania psów i innych zwierząt,

– prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej czy innej zarobkowej.

 1. Uczestnik jest obowiązany:

– przestrzegać postanowień Regulaminu,

– stosować się do poleceń pracowników organizatorów,

– nie zakłócać porządku publicznego oraz nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników.

 1. Zakazuje się wstępu na teren Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka osobom:

– znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających,

– posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty,

– zachowujących się agresywnie – prowokacyjnie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników.

 1. Podczas wydarzeń zabrania się w szczególności:

– używanie elementów odzieży lub przedmiotów zakrywających twarz celem uniemożliwienia
lub utrudnienia identyfikacji,

– głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych, rasistowskich, obscenicznych, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,

– rzucania przedmiotami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników wydarzenia,

– zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,

– spożywania alkoholu poza miejscem do tego przeznaczonym,

– palenia, rozniecania i podsycania ognia,

– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscem do tego wyznaczonym oraz zaśmiecania terenu i obiektu,

– niszczenia terenu, jego infrastruktury oraz obiektu.

 1. Osoby nieprzestrzegające zakazów i nakazów wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być usuwane z terenu Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz podlegać karze zgodnie
  z obowiązującymi przepisami Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego.

§ 7 Przetwarzane danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach organizowanych wydarzeń przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, w tym monitoringu wizyjnego przedstawia się następująco:

 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, ul. Orwida 20, 05-200 Wołomin, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się poprzez adres email: [email protected], lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych zwiedzających odbywa się:

– na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c tj. realizacji obowiązku prawnego nałożonego
na Administratora Danych Osobowych wynikającego z Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą,

– na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych (utrwalanie organizowanego wydarzenia w celu promocji Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka),

– na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c RODO – monitoring wizyjny na terenie Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz na podstawie  art. 22 z ind. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2023 roku poz. 1465)  umożliwiający rejestrację obrazu (monitoring)
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

 1. Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

– dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne  oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),

– podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych,
w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy lub prawidłowego funkcjonowania Administratora Danych Osobowych,

– osobom odwiedzającym stronę internetową Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka,

– w serwisach internetowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka np. osobom odwiedzającym profil w serwisie społecznościowym FACEBOOK Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka,

– właściwym organom, sądom oraz instytucjom państwowym i samorządowym lub innym instytucjom wykonującym powierzone zadania publiczne, jeżeli obowiązek ujawnienia/przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest
to niezbędne celem dochodzenia praw lub roszczeń Administratora Danych Osobowych.

 1. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich
  poza terytorium EOG (obejmujący Unie Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 2. Dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres
  do 3 dni.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – w celu promocji   organizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka wydarzeń do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 4. Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w § VII 1a i 1b.
 5. Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 8 Odpowiedzialność

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe
u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, danych osobowych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Za rzeczy pozostawione na terenie Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka instytucja nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach organizowanych
  i/lub współorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, jak również wszystkich odbywających się na terenie instytucji a posiadających zewnętrznych organizatorów.
 2. Przez wydarzenie rozumie się m.in.: koncerty, festiwale, kiermasze, wernisaże, zwiedzanie wystaw, przedstawienia, warsztaty, przyjęcia okolicznościowe, szkolenia, prelekcje, uroczystości publiczne, oraz wszystkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, jak również odbywające się na terenie instytucji a posiadające zewnętrznych organizatorów.
 3. Uczestnikiem wydarzenia – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu.
 4. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia w trakcie wydarzenia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych instruktorzy
  lub inni opiekunowie grupy.

§ 2 Zasady udziału w wydarzeniu

 1. Szczegółowe informacje o wydarzeniach umieszczane są na stronie internetowej www.fabryczka.com.pl, w mediach społecznościowych Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz w gablotach znajdujących się na terenie instytucji. Informacje można uzyskać również
  pod nr tel.: 22 787 41 13, 501 981 346 oraz pod adresem poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w harmonogramie wydarzenia oraz do zmian terminów wydarzeń.
 3. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzeń.
 4. Informacja dotycząca odwołania wydarzenia oraz o ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na stronie internetowej i portalach społecznościowych instytucji.
 5. W zależności od rodzaju wydarzenia, Powiatowe Centrum Fabryczka może przewidzieć również bardziej rozpowszechnione kanały komunikacji, np. media lokalne.

§ 3 Opłaty

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka organizuje wydarzenia na które wstęp jest wolny/bezpłatny
oraz wydarzenia biletowane/płatne.

§ 4 Utrwalanie wizerunku uczestników wydarzeń

 1. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu wydarzenia
  w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno – reklamowych.
 2. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne i bez ograniczenia czasowego utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności przez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka,
  w publikacjach Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka, a także w publikacjach i serwisach osób trzeci§ch (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, a ich wykorzystywanie w innym kontekście jest niedozwolone.
 3. Administrator Danych Osobowych w związku z utrwalaniem obrazu (tzw. dane niezidentyfikowane) nie posiada wiedzy czyje dane będą przetwarzane (niemożność identyfikacji), jak również nie podejmuje działań w celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w wydarzeniu.
 4. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka zapewnia, że wizerunek Uczestników wydarzeń nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości,
  że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo
  do wynagrodzenia.

§ 5 Monitoring wizyjny

 1. Na terenie Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka funkcjonuje monitoring wizyjny rejestrujący obraz poprzez wykorzystanie kamer. Monitoring wizyjny nie rejestruje dźwięku.
 2. Nagrania monitoringu wizyjnego są przechowywane przez trzy dni od dnia nagrania.
  W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód
  w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód
  w postępowaniu, będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  Po upływie powyższych okresów, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, nagrania obrazów uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego ulegają skasowaniu.
 3. W przypadkach zarejestrowania czynów zabronionych nagrania monitoringu mogą być przekazywane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
 4. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, ul. Orwida 20, 05-200 Wołomin, zwane dalej Administratorem.
 5. Dokładny cel i zakres i podstawę prawna przetwarzania danych osobowych można znaleźć
  w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka.

§ 6 Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

– materiałów wybuchowych,

– wyrobów pirotechnicznych,

– materiałów pożarowo niebezpiecznych,

– napojów alkoholowych,

– środków odurzających lub substancji psychotropowych,

– wprowadzania psów i innych zwierząt,

– prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej czy innej zarobkowej.

 1. Uczestnik jest obowiązany:

– przestrzegać postanowień Regulaminu,

– stosować się do poleceń pracowników organizatorów,

– nie zakłócać porządku publicznego oraz nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników.

 1. Zakazuje się wstępu na teren Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka osobom:

– znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających,

– posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty,

– zachowujących się agresywnie – prowokacyjnie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników.

 1. Podczas wydarzeń zabrania się w szczególności:

– używanie elementów odzieży lub przedmiotów zakrywających twarz celem uniemożliwienia
lub utrudnienia identyfikacji,

– głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych, rasistowskich, obscenicznych, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,

– rzucania przedmiotami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników wydarzenia,

– zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,

– spożywania alkoholu poza miejscem do tego przeznaczonym,

– palenia, rozniecania i podsycania ognia,

– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscem do tego wyznaczonym oraz zaśmiecania terenu i obiektu,

– niszczenia terenu, jego infrastruktury oraz obiektu.

 1. Osoby nieprzestrzegające zakazów i nakazów wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być usuwane z terenu Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz podlegać karze zgodnie
  z obowiązującymi przepisami Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego.

§ 7 Przetwarzane danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach organizowanych wydarzeń przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, w tym monitoringu wizyjnego przedstawia się następująco:

 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, ul. Orwida 20, 05-200 Wołomin, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się poprzez adres email: [email protected], lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych zwiedzających odbywa się:

– na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c tj. realizacji obowiązku prawnego nałożonego
na Administratora Danych Osobowych wynikającego z Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą,

– na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych (utrwalanie organizowanego wydarzenia w celu promocji Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka),

– na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c RODO – monitoring wizyjny na terenie Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz na podstawie  art. 22 z ind. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2023 roku poz. 1465)  umożliwiający rejestrację obrazu (monitoring)
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

 1. Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

– dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne  oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),

– podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych,
w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy lub prawidłowego funkcjonowania Administratora Danych Osobowych,

– osobom odwiedzającym stronę internetową Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka,

– w serwisach internetowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka np. osobom odwiedzającym profil w serwisie społecznościowym FACEBOOK Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka,

– właściwym organom, sądom oraz instytucjom państwowym i samorządowym lub innym instytucjom wykonującym powierzone zadania publiczne, jeżeli obowiązek ujawnienia/przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest
to niezbędne celem dochodzenia praw lub roszczeń Administratora Danych Osobowych.

 1. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich
  poza terytorium EOG (obejmujący Unie Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 2. Dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres
  do 3 dni.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – w celu promocji   organizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka wydarzeń do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 4. Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w § VII 1a i 1b.
 5. Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 8 Odpowiedzialność

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe
u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, danych osobowych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Za rzeczy pozostawione na terenie Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka instytucja nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.